หน้าแรก
   ประวัติเรือนจำ
   ประวัติผู้บริหาร
   วิสัยทัศน์
   พันธกิจ
   เป้าหมาย
   ภารกิจ
   โครงสร้างทางการบริหาร
   ข้อบังคับการเยี่ยมญาติ
   สถิติผู้ต้องขัง
   แผนที่ตั้ง

ภารกิจ
1. ควบคุมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังคดียาเสพติดให้โทษ

2. จัดการศึกษาอบรมพัฒนาปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรม ฝึกวิชาชีพแก่ผู้ต้องขังโดยวิธีชุมชนบำบัด

3. ดำเนินการทางทัณฑปฏิบัติ จัดสวัสดิการ โดยการสงเคราะห์ และพัฒนาสุขภาพอนามัยแก่ผู้ต้องขัง รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับสุขาภิบาล

4. กำหนดแนวทางติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง คดียาเสพติดให้โทษ

5. ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษตามนโยบายและแผนงานของกรมราชทัณฑ์

6. ฝึกอบรมหรือเป็นแหล่งศึกษาดูงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในด้านชุมชนบำบัด

 เรือนจำกลางคลองไผ่
เลขที่ 300 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340
โทร 044-323-391-2 โทรสาร. 044-323-392
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology